"arena" - Puolakielinen käännös

EN

"arena" puolaksi

volume_up
arena {subst.}
PL

"arena" englanniksi

EN arena
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

arena
Of course this is the right arena for a debate on democracy and respect for votes.
Z pewnością jest to właściwa arena dla debaty na temat demokracji i poszanowania dla wyborców.
It is an arena for free speech, information and communication.
To arena wolności słowa, informacji i komunikacji.
The European Parliament is an eminent political arena.
Parlament Europejski jest wybitną areną polityczną.
arena (myös: area, branch, domain, field)
It is also through commitments made in this arena, and Mr Kristovskis is entirely right to emphasise this, that it will be possible to achieve changes on the ground.
To również dzięki zobowiązaniom przedstawionym w tej dziedzinie, co całkiem słusznie podkreślił pan poseł Kristovskis, będzie możliwe osiągnięcie praktycznych zmian.

2. Urheilu

arena

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "arena":

arena

Synonyymit (puolaksi) ilmaisulle "arena":

arena

Esimerkkejä "arena"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe report also takes account of recent changes in the political arena in Bahrain.
W sprawozdaniu uwzględniono również ostatnie zmiany na arenie politycznej Bahrajnu.
EnglishEurope must play a pioneering role, in particular in the international arena.
Europa musi odgrywać pionierską rolę, szczególnie na arenie międzynarodowej.
EnglishWhat is also in question is the place Lebanon hopes to take in the regional arena.
Kwestionowana jest również pozycja, jaką Liban ma nadzieję zająć na arenie regionalnej.
EnglishIt is important that the European Union speak in the international arena with one voice.
Ważne jest, aby Unia Europejska mówiła na arenie międzynarodowej jednym głosem.
EnglishIt will allow the EU to exert a real influence in the international arena.
Umożliwi to Unii Europejskiej wywieranie realnego wpływu na arenie międzynarodowej.
EnglishIt is also important that Africa understands its power in the international arena.
Jest też ważne, że Afryka rozumie swoją siłę na arenie międzynarodowej.
EnglishAnd not even political divisions in the national arena should stop them.
I przeszkodzić temu nie powinny nawet podziały polityczne na arenie krajowej.
EnglishThis is the only approach that will give the EU credibility in the international arena.
Tylko takie podejście zapewni Unii wiarygodność na arenie międzynarodowej.
EnglishI do not believe this to be the arena where these issues should be dealt with.
Nie sądzę, aby było to miejsce na zajmowanie się takimi kwestiami.
EnglishAs people who are active in the political arena we can promote innovation.
Jako ludzie aktywni na arenie politycznej, możemy promować innowację.
EnglishThe Community has an obligation to function as a role model in the international arena.
Wspólnota ma obowiązek dawania przykładu na arenie międzynarodowej.
EnglishThen we would have a large arena to develop the world revolution.'
Wtedy będziemy mieli dużo miejsca, by przeprowadzić światową rewolucję”.
EnglishAs a significant player in the international arena, we should set an example to other countries.
Jako znaczący gracze na arenie międzynarodowej powinniśmy dawać przykład innym krajom.
EnglishThis applies in particular to the new Member States, but also to the international arena.
Dotyczy to w szczególności nowych państw członkowskich, ale także płaszczyzny międzynarodowej.
EnglishBut in the third great arena of life, love, Len is an abysmal failure.
Ale w trzeciej domenie życia: miłości, Len doznawał pasma porażek.
EnglishSo they in the morning will do something in arena, then they'll do something in proscenium and so forth.
Zatem rankiem robią coś na arenie, a następnie coś na proscenium i tak dalej.
EnglishA unified stance is also desirable in the international arena.
Wspólne stanowisko potrzebne jest również na arenie międzynarodowej.
Englishit's obvious that the champion is delaying his entrance into the arena.
To oczywiste, że mistrz opóźnia swe wejście na halę.
EnglishIt is a powerful tool that will enable the EU to play an important role in the international arena.
Jest to potężne narzędzie, które pozwoli Unii odgrywać ważną rolę na arenie międzynarodowej.
EnglishI am sure that the treaty will improve continuity and will strengthen the EU's role in the international arena.
Jestem pewna, że traktat ten zwiększy ciągłość i rolę UE na forum międzynarodowym.