EN about
volume_up
{adverbi}

about (myös: almost, nearly, quasi, virtually)
volume_up
prawie {adv.}
And because I had 70 percent of my body burned, it would take about an hour.
Miałem poparzone 70 procent ciała, więc trwało to prawie godzinę.
The dominant things that exist here we know almost nothing about.
Dominujących organizmów, które istnieją tutaj i o których nie wiemy prawie nic.
Rivaroxaban pharmacokinetics are approximately linear up to about 15 mg once daily.
Farmakokinetyka rywaroksabanu jest prawie liniowa w zakresie dawek do około 15 mg raz na dobę.
about (myös: above)
volume_up
ponad {adv.}
It's an incubator for about a dozen projects, all having to do with continuity over the long term.
To inkubator ponad 12 projektów, zajmujących się długotrwałą ciągłością.
You can look around - one third of 785 is a little over 200, and there are about 30 of us here.
Proszę się rozejrzeć - jedna trzecia z 785 to nieco ponad 200, a tutaj jest nas około 30.
Wymyślił niezmiernie skomplikowane urządzenie, ważące ponad 20 kg.
In this context I should like to make four points about the 2009 budget.
W tym kontekście chciałbym przedstawić cztery uwagi odnośnie do budżetu na 2009 r.
Not enough is known about its effect on younger children.
Brak wystarczających danych odnośnie działania leku u dzieci w młodszym wieku.
I have many reservations about the UNHCR's overall credibility.
Mam wiele zastrzeżeń odnośnie do ogólnej wiarygodności UNHCR.
They can get everywhere: tomorrow morning, they may be on the plane we are just about to take.
Terroryści mogą być wszędzie: jutro rano mogą znaleźć się na pokładzie samolotu, którym będziemy lecieć.
Or just think about American jazz or American movies -- they go everywhere.
A amerykański jazz i Amerykańskie filmy... są wszędzie.
Lobbying takes place just about everywhere; there is lobbying of the Commission, of Parliament, of the Council.
Lobbowanie odbywa się wszędzie, dotyczy ono Komisji, Parlamentu, Rady.
about (myös: almost, fairly, nearly, practically)
volume_up
niemal {adv.}
Rimonabant pharmacokinetics are fairly dose proportional up to about 20 mg.
bro Właściwości farmakokinetyczne rymonabantu są niemal proporcjonalne do dawki aż do około 20 mg.
You know, as you can see, from almost 50 billion down to about 12 or 13 billion.
Jak widać, z niemal 50 bilionów do 12 czy 13 bilionów.
I think it shows that he has probably - just about - got it right.
Uważam to za dowód, że - niemal - udało mu się odnieść sukces.
about (myös: back, retroactively, aback, backwards)
volume_up
wstecz {adv.}
It is a major setback, and I wonder whether this legislation is about saving the environment or saving the car manufacturers.
To ogromny krok wstecz, a ja zastanawiam się, czy celem tego aktu prawnego jest ratowanie środowiska naturalnego, czy też ratowanie producentów samochodów.
I traveled with the Arhuacos, and the wonderful thing about this story was that this man, Danilo Villafane -- if we just jump back here for a second.
Podróżowałem z plemieniem Arhuaco, a cudownym elementem całej tej historii był ten oto człowiek, Danilo Villafane – przeskoczmy na chwilę wstecz.
I do not want to depict a doom scenario for the future, nor do I want to look back in anger about the failure of Copenhagen - although I am angry.
Nie chcę odmalowywać czarnego scenariusza na przyszłość, ani też nie chcę ze złością spoglądać wstecz na fiasko konferencji w Kopenhadze - chociaż jestem zła.
So we may not think about them, but they're always around.
Możemy więc o nich nie myśleć, ale zawsze są w pobliżu.
Parrotfish spawning -- this is about 5,000 longnose parrotfish spawning at the entrance to one of the Phoenix Islands.
To około 5000 papugoryb długonosych składających ikrę w pobliżu jednej z Wysp Phoenix.
The consumer, therefore, will be well informed about the nature of the product.
Po drugie produkt musi być dodatkowo oznaczony, a w pobliżu nazwy handlowej musi znaleźć się określenie "połączone części mięsne”.
about (myös: here and there)
It does not mean merely passing a few comments here and there about social policy.
To nie oznacza wyłącznie dodania tu i ówdzie kilku uwag w sprawie polityki społecznej.
And about two years later, about a year later, after a bunch of organization and a bunch of moving things around, we'd accomplished a couple things.
Po roku, po lekkiej organizacji, przestawianiu rzeczy tu i ówdzie, doszliśmy do paru rzeczy.
about
LITAK should be injected at about the same time each day.
LITAK należy wstrzykiwać codziennie, w przybliżeniu o tej samej porze.
You should take Revlimid at about the same time each day.
Lek Revlimid należy zażywać w przybliżeniu o tej samej porze każdego dnia.
Neupro is applied once a day at about the same time every day.
Neupro stosuje się raz na dobę, w przybliżeniu o jednakowej porze.
about (myös: approximately, around)
volume_up
gdzieś {adv.} [ark.]
Down there somewhere, sir, some women are going on about a recipe.
Gdzieś tam w dole, proszę pana, jakieś kobiety omawiają przepis.
And today's talk is about brains and, yay, somewhere I have a brain fan out there.
Dzisiejsza mowa jest na temat mózgów i, hurra, mam gdzieś tutaj fana mózgów.
They think, well, you know, figuring out what people think about cola's not that easy.
Badanie gustów nie jest łatwe, łatwo się gdzieś pomylić.

Esimerkkejä "about"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishBeing realistic about things does not mean taking the Iran issue off the agenda.
Przyjęcie realistycznego podejścia nie oznacza zdjęcia kwestii Iranu z porządku.
EnglishI have heard some criticism that the euro recovery plan is not about efficiency.
Słyszałam słowa krytyki, jakoby europejski plan naprawy nie obejmował wydajności.
EnglishAs there is no immediate deadline, we should go about it in a reasonable manner.
Ponieważ nie ma terminu ostatecznego, powinniśmy to zrobić we właściwy sposób.
EnglishThrough democratic elections, they succeeded in bringing about fundamental change.
Dzięki demokratycznym wyborom udało im się doprowadzić do fundamentalnych zmian.
EnglishBut the nice thing about visual illusion is we can easily demonstrate mistakes.
Dobrą rzeczą iluzji optycznych jest fakt, że możemy w łatwy sposób pokazać błędy.
EnglishBut how about the kid on the left, or the athlete that leaves the field of play?
Ale co z tym dzieciakiem po lewej, lub tym sportowcem, który schodzi z boiska?
EnglishI would also like to make reference to some comments made about imported food.
Chciałabym także odnieść się do niektórych uwag dotyczących żywności z przywozu.
EnglishIn functionally anephric patients the elimination half-life is about 34 hours.
U pacjentów bez czynności nerek, okres półtrwania eliminacji wynosi 34 godziny.
English. - We understand and share concerns about the trade in seal products.
na piśmie. - Rozumiemy i podzielamy zastrzeżenia dotyczące handlu produktami z fok.
EnglishI have been concerned about climate change throughout my 10year career as an MEP.
Przez 10 lat mojej kariery posła do PE zajmowałam się kwestiami zmian klimatu.
EnglishHis roots are wrapped about the [stone] -heap, He beholdeth the place of stones.
Nad ródłem splątają się korzenie jego, i na miejscu kamienistem rozkłada się.
EnglishDid that require, as an architect, a new way of thinking about what you were doing?
Czy wymagało to od ciebie jako architekta nowego podejścia do wykonywanej pracy?
EnglishNeedless to list them here, and there are more competent people to talk about this.
Nie ma potrzeby ich tu wymieniać, inni są bardziej kompetentni w tej dziedzinie.
EnglishWe do not need to be aggressive about it, but we need to be determined about it.
Nie musimy traktować sprawy agresywnie, ale musimy pokazać naszą determinację
EnglishIt has been covered adequately and I do not need to go into detail about it now.
Powiedziano wystarczająco wiele i nie muszę zagłębiać się w szczegóły w tym temacie.
EnglishYou should check with your doctor or pharmacist if you are not sure about this.
W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
EnglishYesterday we approved another report about dialogue with the citizen in Europe.
Wczoraj przyjęliśmy inne sprawozdanie w sprawie dialogu z europejskimi obywatelami.
EnglishI had grave reservations about the amendment that was submitted in the committee.
Miałem poważne zastrzeżenia do tej poprawki, która została przedstawiona w komisji.
EnglishI think Mr Lenarčič spoke at length about the instruments that should be used.
Pan Lenarčič szczegółowo omówił narzędzia, jakie należy w tej sprawie wykorzystać.
English(NL) Any euphoria about the second referendum in Ireland is totally out of place.
(NL) Jakakolwiek euforia z powodu drugiego referendum jest zupełnie nie na miejscu.