EN to stimulate
volume_up
{verbi}

It must be the EU's task to stimulate the activities of these small firms.
De EU heeft een taak om de activiteiten van deze bedrijfjes te stimuleren.
The Commission will in any case attempt to stimulate development in this direction.
De Commissie zal in ieder geval elke ontwikkeling in die richting trachten te stimuleren.
These improved prospects for demand should also stimulate investment.
Deze betere vooruitzichten van de vraag zouden ook de investeringen moeten stimuleren.
to stimulate (myös: to attach, to egg on, to enable, to fire)
It will be up to the public bodies to act as mediators and facilitators, fostering contacts between the parties and stimulating discussion.
Dat kan men doen door als bemiddelaar op te treden; men kan contacten leggen, de partners tot discussie aanzetten en bemiddelen.
If we can stimulate further multilateral liberalisation then I believe we will be able to make great headway in the new millennium and save a great deal of time.
Als wij tot verdere multilaterale liberalisering kunnen aanzetten, dan geloof ik dat wij in het nieuwe millennium grote vooruitgang kunnen boeken en veel tijd besparen.
My group therefore hopes that the directive approved last month with the aim of tackling this problem of late payments in the Union will also stimulate the Commission to pay more promptly.
Mijn fractie hoopt dan ook dat de vorige maand goedgekeurde richtlijn die de achterstallige betaling in de Unie gaat aanpakken ook de Commissie zal aanzetten tot snellere afhandeling van betalingen.
This agreement will stimulate Morocco to expedite the opening-up of its economy, with a view to a free trade area.
Deze overeenkomst zal Marokko in het licht van een vrijhandelszone aansporen meer vaart te zetten achter de openstelling van zijn economie.
I therefore think it is necessary to stimulate a culture of dynamism and business initiative and a strengthening of social cohesion.
Ik ben dan ook van mening dat we moeten aansporen tot dynamiek en ondernemersinitiatief, maar ook tot verdieping van de sociale cohesie.
This measure will actually stimulate competition between the LDCs and non-LDCs, even within the same ACP group, which has not even been consulted.
Deze maatregel zal feitelijk concurrentie opwekken tussen MOL en niet-MOL binnen dezelfde ACS-groep, die niet eens geraadpleegd is.
The distribution companies are in a position to stimulate initiatives at a decentralized level, such as obtaining energy from renewable sources and co-generation.
Juist distributiemaatschappijen kunnen op decentraal niveau initiatieven stimuleren, bv. het opwekken van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en warmte-krachtkoppeling.
to stimulate (myös: to abet, to anger, to chafe, to exacerbate)
Other scientists challenge that assertion, claiming that an infinitesimal dose does not stimulate the immune response.
Andere wetenschappers vechten dit aan, en zeggen dat een uiterst kleine dosis het immuniteitssysteem niet prikkelt.
The success of the Marshall Plan was based on the fact that it was a low-interest loan that stimulated the initiative of those receiving it.
Het Marshall-plan was een succes omdat in het kader daarvan goedkope leningen werden toegekend die de zin voor initiatief van de begunstigden prikkelden.
And what it does essentially is to stimulate further consumption growth.
Wat ze voornamelijk doen is de groei van steeds meer consumptie aanwakkeren.
It may perhaps serve to stimulate the debate if I state the three main lines of thought behind the Danish 'no '.
Als ik u vertel welke de drie stromingen van het Deense neen waren, kan ik het debat misschien wat aanwakkeren.
I believe that is extremely important because it personalises European policy and can thus also stimulate greater interest among the people in the European idea.
Ik geloof dat dit buitengewoon belangrijk is omdat de Europese politiek daardoor wordt gepersonaliseerd en de interesse van de bevolking voor de Europese gedachte wordt aangewakkerd.
to stimulate (myös: to encourage)
to stimulate (myös: to encourage, to impel, to instigate, to rouse)
to stimulate (myös: to abet, to agitate, to egg on, to excite)
to stimulate (myös: to abet, to excite, to incite, to provoke)
to stimulate (myös: to encourage)
to stimulate (myös: to engender, to rouse, to stir up)
to stimulate (myös: to abet, to excite, to incite, to provoke)
to stimulate (myös: to cheer, to encourage, to fan, to fire)

Esimerkkejä "to stimulate"-ilmaisun käytöstä hollanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishEfforts are being made to stimulate public awareness of this joint initiative.
Er is actie ondernomen om het publiek bewust te maken van dit gezamenlijk initiatief.
EnglishI am very hopeful that the entire exercise will stimulate positive change.
Ik hoop ten zeerste dat al die inspanningen positieve veranderingen zullen teweegbrengen.
EnglishThe so-called shared liability is very cumbersome and does not stimulate innovation.
De zogenaamde gedeelde verantwoordelijkheid is erg onhandig en stimuleert de innovatie niet.
EnglishBecause reducing exchange risks will stimulate tourism within the Community.
Omdat het verdwijnen van wisselkoersrisico's het intracommunautaire toerisme zal bevorderen.
EnglishIt will also stimulate positive political and economic changes in neighbouring countries.
Bovendien heeft dit een gunstige invloed op de economie en politiek van naburige landen.
EnglishAnd I said, "So why don't you just stimulate the clitoris of the pig?
En ik vroeg: 'Waarom stimuleer je niet gewoon de clitoris van de zeug?.
EnglishOn the other hand it is desirable to take measures to stimulate coastal transport.
Daarentegen is het wenselijk maatregelen te treffen die een stimulans voor de kustvaart betekenen.
EnglishBut improved telecommunications technology will stimulate employment in other sectors.
Maar door verbeterde telecomtechnieken zou de werkgelegenheid in andere sectoren juist toenemen.
EnglishThat will stimulate the region’ s economy and be of particular help to the animals.
Dat is een impuls voor het bedrijfsleven in de betrokken regio en een echte verbetering voor de dieren.
EnglishWe have serious doubts as to the ability attributed to these projects to stimulate growth.
Wij hebben namelijk onze ernstige twijfels over de groei-impuls die van die projecten kan uitgaan.
EnglishSuch investment would stimulate growth and create new job opportunities.
Een dergelijke investering zou een stimulans zijn voor de groei en zou voor nieuwe werkgelegenheid zorgen.
EnglishIt is preferable for Member States to take measures to stimulate employment themselves.
Het verdient de voorkeur dat lidstaten zelf stimulerende maatregelen ten hoeve van de werkgelegenheid nemen.
EnglishThere is a need both for legislation and measures to stimulate debate and increase awareness.
Hiervoor zijn wetgeving en initiatieven tot uitbreiding van de discussie en bewustmaking noodzakelijk.
EnglishWe are trying to look at things that people would not normally touch, but to at least stimulate some debate.
We buigen ons over zaken waar normaal niemand naar kijkt, om een soort debat los te maken.
EnglishIt did indeed stimulate debate, particularly in my own country.
Dat heeft het inderdaad gedaan, vooral in mijn eigen land.
Englishstimulate cooperation on training between educational or training establishments and firms;
de samenwerking inzake opleiding tussen onderwijs - of opleidingsinstellingen en ondernemingen te bevorderen;
EnglishThe economic and commercial interests involved are enormous and serve to stimulate financial appetites.
De economische en commerciële belangen zijn bijzonder groot en maken bij velen de geldduivel wakker.
EnglishI believe that a European Year of Sport could stimulate this debate and make a substantial contribution here.
Ik denk dat een jaar van de sport de kans biedt dit doel te bereiken en de problemen op te lossen.
EnglishAnd if you trigger, if you stimulate with an electrode, the precise spot, you will trigger an orgasm.
En als je dat activeert, of stimuleert met een electrode, precies op die plek, dan activeer je een orgasme.
EnglishThis agreement, too, is a missed opportunity to stimulate part-time work, and thereby create new jobs.
Ook deze overeenkomst is een gemiste kans om deeltijdwerk te bevorderen en daarmee nieuwe banen te scheppen.