"as regards" - Hollanninkielinen käännös

EN

"as regards" hollanniksi

EN as regards
volume_up
{prepositio}

As regards the new legislation, it has to be neutral with regard to technology.
De nieuwe regelgeving moet neutraal zijn met betrekking tot technologie.
There is definitely a recommendation from the Council as regards the Development Fund.
Er is in elk geval een aanbeveling van de Raad met betrekking tot het Ontwikkelingsfonds.
As regards animal testing, the aims of the Commission and the Parliament are the same.
Met betrekking tot dierproeven zijn de doelen van de Commissie en het Parlement hetzelfde.
as regards (myös: as to, concerning, on, upon)
As regards the additional data protection on switching, we agree that this request is not unjustified.
Wij zien in dat het verzoek aangaande de extra gegevensbescherming bij statuswijziging niet zonder grond is.
We shall, however, have to remain extremely vigilant as regards the question asked in that referendum.
Dat neemt niet weg dat we zeer waakzaam moeten blijven aangaande de vraagstelling tijdens dat referendum.
However, new evidence on the safety of aspartame might bring about a further update as regards its safety.
Nieuw bewijs aangaande de veiligheid van aspartaam zou echter aanleiding kunnen geven tot nieuwe actualisering van de beoordeling van de veiligheid ervan.
as regards (myös: as to, concerning, towards, toward)
We need to look at our position as regards developing countries.
We moeten ons gaan bezinnen op onze positie ten opzichte van ontwikkelingslanden.
So why should we change our standpoint as regards Turkey?
Waarom nemen wij nu een andere houding aan ten opzichte van Turkije?
This is the only way to ensure a common and coherent stance as regards illegal immigration.
Dit is de enige garantie voor een gemeenschappelijke en consequente houding ten opzichte van de illegale immigratie.

Esimerkkejä "as regards"-ilmaisun käytöstä hollanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishUnder this heading the Council has left a margin which it regards as essential.
De Raad heeft in deze rubriek een marge gelaten die hij als essentieel beschouwt.
EnglishWe should therefore be very careful as regards both the wording and the language.
Daarom moeten we ook bij de formulering en het taalgebruik erg zorgvuldig zijn.
EnglishSo the results as regards inflation and as regards interest rates are excellent.
Op het gebied van de inflatie en de rente zijn dus uitstekende resultaten geboekt.
EnglishAs regards the service industry, the Commission's proposals are now on the table.
De Commissie heeft inmiddels voorstellen ingediend over de handel in diensten.
EnglishThe problem of scope as regards the various types of health problem still remains.
De toepassing op de verschillende soorten gezondheidkwesties blijft een probleem.
EnglishAs regards electoral monitoring, the Commission is getting prepared for this.
De Commissie bereidt zich voor op het zenden van waarnemers voor de verkiezingen.
EnglishAs regards the volume of the next EDF, the EU has made its financial proposal.
Voor de omvang van het volgende EOF heeft de EU al een financieel voorstel gedaan.
EnglishAs regards the instruments to be implemented, my report advocates subsidiarity.
Wat betreft de toe te passen instrumenten, beveelt mijn verslag subsidiariteit aan.
EnglishProgress has been made as regards transparency and we are delighted about that.
Op het gebied van transparantie is er vooruitgang geboekt en daar zijn wij blij om.
EnglishAs regards the second point, the new strategy lays down ambitious objectives.
Wat het tweede punt betreft, bevat de nieuwe strategie ambitieuze doelstellingen.
EnglishAs regards transparency and relations, at this stage there is some reciprocity.
Wat betreft transparantie en betrekkingen is er op dit moment enige wederkerigheid.
EnglishI believe we are all of one mind as regards condemnation of targeted killings.
We zijn het verder eens in onze veroordeling van de zogenaamde selectieve moorden.
EnglishWe must therefore learn a lesson as regards working together over the coming months.
Dit moet dus voor ons een les zijn om in de komende maanden samen op te trekken.
EnglishAs regards overall usefulness and validity, each person must make up their own mind.
Wat het nut en de universele geldigheid betreft, moet iedereen zijn keuzes maken.
EnglishWe must beware of a certain naïve optimism as regards the North-South divide.
We moeten uitkijken voor een al te abstracte scheidslijn tussen Noord en Zuid.
EnglishI believe that you will be called on to take further steps as regards this issue.
Ik denk dat u gevraagd zal worden om nog meer stappen in deze kwestie te ondernemen.
EnglishAs regards the Commission President, I should like to make one small comment.
Wat de voorzitter van de Commissie betreft wil ik een kleine opmerking maken.
EnglishI also think that the Commission proposal is correct as regards price stability.
Ik vind ook het voorstel van de Commissie inzake prijsstabiliteit correct.
EnglishThere are a number of apparent gaps in the texts, particularly as regards sugars.
De tekst vertoont een aantal duidelijke lacunes, meer bepaald wat de suikers betreft.
EnglishAs regards the date problem, you are aware that 1 January is a symbolic date.
Wat de kwestie van de datum betreft, u weet dat 1 januari een symbolische datum is.