"to acquire" - Hollanninkielinen käännös

EN

"to acquire" hollanniksi

EN to acquire
volume_up
[acquired|acquired] {verbi}

to acquire (myös: to attain)
volume_up
verwerven [verwierf|verworven] {transitiiviverbi}
It will be extremely difficult to acquire public credibility through such an approach.
Daarmee geloofwaardigheid verwerven bij het grote publiek zal extreem moeilijk zijn.
It will not be operating in a vacuum, and it will have to acquire credibility and authority.
Zij opereert niet in een vacuüm en zij moet dan ook geloofwaardigheid en gezag verwerven.
People from third countries are also to acquire these basic skills.
Dat betekent dat ook mensen van buiten de EU deze basiskwalificaties moeten verwerven.
to acquire (myös: to buy)
volume_up
kopen [kocht|gekocht] {transitiiviverbi}
And to older people I would say: acquire a nice, inexpensive place to live in the autumn of your years.
En tegen de ouderen zeg ik: koop op je oude dag een goede en betaalbare woning!
In 1999 acquired a majority share in, one of the largest Polish banks.
In 1999 kocht een meerderheidsaandeel in, een van grootste Poolse banken.
Slaves cost between 3,000 to 8,000 dollars in North America, but I could take you places in India or Nepal where human beings can be acquired for five or 10 dollars.
. ~~~ Maar ga je naar India of Nepal dan kan je al mensen kopen voor $5 of $10.
to acquire (myös: to access, to attain)
volume_up
verkrijgen [verkreeg|verkregen] {transitiiviverbi}
They used a dormant patent to acquire that protection for their own commercial gain.
Zij gebruikten een slapend octrooi om die bescherming te verkrijgen en er aldus commercieel beter van te worden.
We are aware of the fact that our Parliament has acquired wider powers and must acquire more.
Wij weten dat ons Parlement ruimere bevoegdheden heeft gekregen en nog meer bevoegdheden moet zien te verkrijgen.
It may, in particular, acquire or dispose of movable or immovable property and may be a party to legal proceedings.2.
Zij kan roerende en onroerende goederen verkrijgen en vervreemden en in rechte optreden.2.
to acquire (myös: to accomplish, to attain)
volume_up
behalen [behaalde|behaald] {transitiiviverbi}
Procedures for recognising diplomas acquired in third countries must also be simplified.
Verder moeten de erkenningsprocedures voor in derde landen behaalde diploma's worden vereenvoudigd.
The recognition of diplomas acquired by EU citizens in third countries was also discussed in the conciliation committee.
Het bemiddelingscomité heeft ook de kwestie van de erkenning van door EU-burgers in derde landen behaalde diploma's behandeld.
Many other people, however, have travelled, have acquired academic qualifications, have trained professionally and have still not had their qualifications recognised and therefore have no rights.
Vele anderen hebben echter ook gereisd, academische titels behaald, een beroepsopleiding genoten, terwijl hun diploma's niet erkend worden en zij ook overigens van rechten verstoken blijven.
to acquire
volume_up
aankopen [kocht aan|aangekocht] {transitiiviverbi}
to acquire (myös: to attain)
volume_up
buit maken {transitiiviverbi}
to acquire (myös: to adopt)
volume_up
zich eigen maken {transitiiviverbi}

Esimerkkejä "to acquire"-ilmaisun käytöstä hollanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishOnly in acknowledging this will the necessary legal policy acquire any meaning.
Slechts als we dat beseffen, krijgt het noodzakelijke mensenrechtenbeleid enige zin.
EnglishThose who do not have basic knowledge do not know where to acquire knowledge either.
Wie geen basiskennis heeft weet ook niet waar hij verdere kennis moet zoeken.
EnglishFirst of all, the Union needs to acquire a comprehensive cultural heritage strategy.
Allereerst moet de Unie een algemene strategie ontwikkelen voor het culturele erfgoed.
EnglishIn short, the time has come to acquire the resources to match up to our ambitions!
Kortom, wij moeten onszelf eindelijk de middelen verschaffen om onze ambities waar te maken.
EnglishWe are all born with the potential to learn and acquire knowledge.
We komen allemaal op de wereld met mogelijkheden om te leren en kennis te vergaren.
EnglishIt is an old-fashioned idea that the unions should acquire more influence through the EU.
Het is achterhaald en niet bij machte de vakverenigingen via de EU meer invloed te geven.
EnglishLet us now make sure we acquire the power to arrest this trend.
Laten we er nu met vereende krachten voor zorgen dat het voortaan anders gaat.
EnglishDeby used part of the oil consortium's advance millions to acquire weapons.
Het miljoenenvoorschot van het olieconsortium gebruikte Deby deels voor de aanschaf van wapens.
EnglishWe now need to acquire the instruments to conduct our policy.
We moeten onszelf dus de middelen in handen geven om dat beleid uit te voeren.
EnglishOpponents who have or threaten to acquire support are put behind bars.
Tegenstanders die aanhang hebben of dreigen te krijgen worden achter slot en grendel gezet.
EnglishInland navigation, coast-wise trade and rail will have to acquire a much stronger market position.
Binnenvaart, kustvaart en spoor zullen een veel sterkere marktpositie moeten krijgen.
EnglishAnd to older people I would say: acquire a nice, inexpensive place to live in the autumn of your years.
En tegen de ouderen zeg ik: koop op je oude dag een goede en betaalbare woning!
EnglishThey are not good news for staff who refuse to acquire new skills.
Zij zijn ook geen goed nieuws voor personeel dat weigert nieuwe vaardigheden aan te leren.
EnglishThe Commission has a seat on the Board and, under this proposal, would acquire voting rights as well.
De Commissie heeft een zetel in deze raad en zou in dit voorstel ook stemrecht krijgen.
EnglishI hope that the EU can now start to acquire this culture of democratic accountability.
Ik hoop dat we vanaf heden deze cultuur van democratische aansprakelijkheid in de EU kunnen overnemen.
EnglishIn the next millennium Europe must acquire more political power alongside its economic power.
Europa moet in het nieuwe millennium naast economische kracht ook politieke kracht ontwikkelen.
EnglishIt is important for us to acquire a new map of world trade.
Het is heel belangrijk dat wij de wereldhandel opnieuw in kaart brengen.
EnglishIf he can, he will acquire and use chemical and biological means to reach his ends.
Indien mogelijk zal hij chemische en biologische wapens aanschaffen en gebruiken om zijn doel te bereiken.
EnglishLower authorities should be able to acquire sustainable products and services.
Lagere overheden moeten kunnen beschikken over mogelijkheden om duurzame producten en diensten aan te schaffen.
EnglishIn this way, Russia can acquire the foreign currency she needs to discharge her obligations.
Zo kan Rusland de valuta-inkomsten krijgen die het nodig heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen.