Suomi-englanti-käännös: "vaara"


Tarkoititko väärä

FI vaara Englanninkielinen käännös

vaara {subst.}
Vaara! {interjektio}
EN

FI vaara
volume_up
{substantiivi}

vaara (myös: uhka)
volume_up
danger {subst.}
Ehkä siinä tarkoitetaan, että vaara on vähäisempi, mutta vaara on kuitenkin olemassa.
It perhaps means that it is in less danger, but the dangers still exist.
Myös se vaara on olemassa, että päätös yhdistettäisiin tiettyyn kansallisuuteen.
There was also a danger that a judgment would be identified with a nationality.
Näin ollen hajaannuksen ja uudelleenkansallistamisen vaara kasvaa jatkuvasti.
Consequently, the danger of disintegration and renationalisation continues to grow.
vaara (myös: riski)
volume_up
hazard {subst.}
Monilta eurooppalaisilta valtioilta ja alueilta puuttuu kartat vaara-alueista.
Hazard maps are lacking in many European countries and regions.
Terveydelle aiheutuu lisäksi vaara, jota ei voida arvioida.
In addition, there is a health hazard which cannot be estimated.
Velkojen peruuttamiseen liittyy moraalinen vaara.
vaara
volume_up
jeopardy {subst.}
On olemassa se vaara, että vaarannetaan kolmannen sukupolven matkapuhelinten sijainnin seuranta (roaming).
There is a risk of roaming for third generation mobile telephony being put in jeopardy.
Tai niille miljoonille, joiden työpaikat ovat vaarassa tai jotka elävät köyhyydessä?
Or for the millions whose jobs are in jeopardy or who are living in poverty?
On olemassa selviä merkkejä siitä, että maan demokratia voi joutua vaaraan.
There are clear signs that democracy in that country could be in jeopardy.
vaara (myös: uhka)
volume_up
menace {subst.}
Euroopan yhteisö on oikeutetusti huolissaan Kaukasian kriisistä, Venäjän imperialistisesta hyökkäyksestä ja uhasta sekä Ukrainaan ja Moldovaan kohdistuvasta vaarasta.
The European Community's concerns about the crisis in the Caucasus, the imperialist aggression and menace of Russia, and the dangers facing Ukraine and Moldova are justified.
Lyhyesti sanoen koko monenvälinen asevalvontajärjestelmä on vaarassa romahtaa, mikä on todellinen uhka koko maailmalle.
In short, the entire multilateral arms control structure is at risk of collapsing - truly, a spectre menacing the whole world.
vaara
volume_up
peril {subst.}
kirjallinen. - (EN) Olen erittäin huolissani siitä, että Pakistanin hauras demokratia on vaarassa.
. - I am deeply concerned that Pakistan's fragile democracy is in peril.
2000-luvun Euroopan on oltava sananvapauden Eurooppa - muutoin demokratia on vaarassa.
Arvioiduista 15 %:sta luokitellaan 20 % uhanalaisiksi, mikä tarkoittaa vaaraa kuolla sukupuuttoon.
Of the 15 percent evaluated, 20 percent are classified as "in peril," that is, in danger of extinction.
vaara (myös: riski)
volume_up
pitfall {subst.}

Esimerkkejä "vaara"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishSisällissodan syttymisen ja "toisen Afganistanin" syntymisen vaara on torjuttava.
The risk of civil war breaking out and of a 'second Afghanistan' must be averted.
FinnishMitalin kääntöpuolella on se vaara, että kansalaisten vieraantumista lisätään.
The risk is, however, that those citizens will become increasingly disaffected.
FinnishMutta tässä on konfliktin vaara pankin ja kansallisten hallitusten välillä.
But this is likely to cause conflict between the bank and national governments.
FinnishOn suuri vaara sairastua lavantautiin, koleraan, malariaan ja denguekuumeeseen.
There is a high risk of illnesses such as typhoid, cholera, malaria and dengue fever.
FinnishNykyisten standardien mukaan yhdellä kahdeksasta uimarista on vaara sairastua.
One in eight bathers, according to current standards, runs the risk of becoming ill.
FinnishSiten hyvinvoinnin ja köyhyyden välisen kuilun kasvava vaara suurenee eikä pienene.
The gap between prosperity and poverty is likely to widen, not narrow, as a result.
FinnishOn olemassa suuri vaara, että jo nyt vallitseva korkea työttömyys kasvaa entisestään.
There is a high risk that our already high unemployment will increase further.
FinnishOn itse asiassa olemassa vaara, että joillakin alueilla investoinnit tehdään myöhässä.
In fact there is the risk that the investments will be delayed in some regions.
FinnishTällainen vaara on olemassa, ja pyrimme ratkaisemaan sen tällä ehdotuksella.
This is the risk we are dealing with and which this proposal is intended to resolve.
FinnishMainitsemanne väärinkäyttöjen ja väärennösten vaara onkin toinen juttu.
The risk of misuse or of counterfeits, to which you referred, is another issue.
FinnishNyt on olemassa vaara, että kiinnostuksemme Länsi-Balkania kohtaan alkaa hiipua.
At this very moment, there is the risk that our interest in the Western Balkans is waning.
FinnishOngelmat alkavat syyskuussa, ja silloin on todellinen vaara tuntea itsensä eristyneeksi.
The problems start in September, and then there is a real risk of feeling isolated.
FinnishSe vaara, että Kiina välittää aseita kehitysmaihin, on yhä olemassa.
The risk of China passing on weaponry to developing countries has not gone away.
FinnishOn olemassa selvä vaara siitä, että jäsenvaltioiden on lisättävä talousarviomenojaan.
The risk of Member States being forced to increase their budget expenditure is obvious.
FinnishOn olemassa vaara, että toivomiamme ilmanlaadun parannuksia ei saavutetakaan.
There is a risk that the improvements in air quality we all hope for may not be achieved.
FinnishMuussa tapauksessa on olemassa vaara, että tietoyhteiskunta kuuluisi vain eliitille.
Otherwise, there is a risk that a knowledge-based society would be confined to an elite.
FinnishÄskettäinen jalkinetapaus osoitti, että umpikujaan ajautumisen vaara on todellinen.
The recent footwear case has shown that the risk of deadlocks is real.
FinnishOn olemassa myös elintarvikekriisin vaara, sillä viljelymaa vähenee.
There is also a risk of a food crisis since there will be less cultivatable land.
FinnishSillä tavalla syntyy vaara, että suuri maa ottaa itselleen leijonan roolin.
There would then be the risk of the large country's taking the lion's share of the power.
FinnishOngelmana on kuitenkin vaara siitä, että kilpailu vääristyy EU:ssa.
There is, however, one snag; the risk of distortion of competition within the EU.