Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

Suomi-englanti-käännös: "vaara"

Tarkoititko väärä?
 

"vaara" englanniksi

Tulokset: 1-27 / 661

Vaara! {interjektio}

Vaara! {interjektio}

warning {interjektio}

Haluaisin varoittaa komissiota siitä, että leviämisen vaara on todellinen.

Given the real risk of losing focus, I should like to issue a warning to the Commission.

vaara {substantiivi}

vaara {subst.} (myös: uhka)

danger {subst.}

Myös se vaara on olemassa, että päätös yhdistettäisiin tiettyyn kansallisuuteen.

There was also a danger that a judgment would be identified with a nationality.

Näin ollen hajaannuksen ja uudelleenkansallistamisen vaara kasvaa jatkuvasti.

Consequently, the danger of disintegration and renationalisation continues to grow.

Toinen vaara, joka on myös hyvin todellinen, piilee tehtävissä ratkaisuissa.

Another danger that is equally real lies in the solutions that might be introduced.

Vaara, joka uhkaa, on pahamaineinen tavoitteiden ja keinojen sekoittuminen.

The danger threatening us is the infamous reversal of means and objectives.

Toinen vaara on pyrkimys yhtenäisen vähimmäisverokannan asettamisesta työntekijöille.

The other danger is the attempt to set a uniform minimum rate for the workers.

vaara {subst.} (myös: riski)

hazard {subst.}

Monilta eurooppalaisilta valtioilta ja alueilta puuttuu kartat vaara-alueista.

Hazard maps are lacking in many European countries and regions.

Terveydelle aiheutuu lisäksi vaara, jota ei voida arvioida.

In addition, there is a health hazard which cannot be estimated.

Kaupunkien rasistiset nuoret ovat yhteiskunnan häpeä, mutta rasistiset poliisit ovat suuri yhteiskunnallinen vaara.

Racist urban youths are a social embarrassment but racist policemen are a major social hazard.

Velkojen peruuttamiseen liittyy moraalinen vaara.

Debt cancellation introduces moral hazard.

Pitkäkestoiset kysymykset, kuten ”vapaamatkustajien” ongelma ja moraalisen riskin vaara on ratkaistava tältä osin.

Long-standing issues such as the problem of free riders and the risk of moral hazard must be addressed in that context.

vaara {subst.}

jeopardy {subst.}

On olemassa se vaara, että vaarannetaan kolmannen sukupolven matkapuhelinten sijainnin seuranta (roaming).

There is a risk of roaming for third generation mobile telephony being put in jeopardy.

Miten komissio voi näin ollen ehdottaa, että yhteisön välineitä ja valtion tukea voitaisiin käyttää, jos on olemassa vaara, että työpaikkoja menetetään, jos se ei tee tätä tutkimusta?

How, therefore, can the Commission suggest that Community instruments and state aid could be used in the event of jobs being in jeopardy if it does not carry out this study?

vaara {subst.}

peril {subst.}

vaara {subst.} (myös: uhka)

menace {subst.}

vaara {subst.} (myös: riski)

pitfall {subst.}
Puuttuuko jokin käännös? Kerro meille tai jätä oma käännöksesi alle.
 

Samantapaisia käännöksiä

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "vaara" englanniksi

 

Käyttöesimerkkejä

Hyödyllisiä esimerkkejä "vaara" englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

Sisällissodan syttymisen ja "toisen Afganistanin" syntymisen vaara on torjuttava.

The risk of civil war breaking out and of a 'second Afghanistan' must be averted.

Mitalin kääntöpuolella on se vaara, että kansalaisten vieraantumista lisätään.

The risk is, however, that those citizens will become increasingly disaffected.

Siten hyvinvoinnin ja köyhyyden välisen kuilun kasvava vaara suurenee eikä pienene.

The gap between prosperity and poverty is likely to widen, not narrow, as a result.

Nykyisten standardien mukaan yhdellä kahdeksasta uimarista on vaara sairastua.

One in eight bathers, according to current standards, runs the risk of becoming ill.

Tällainen vaara on olemassa, ja pyrimme ratkaisemaan sen tällä ehdotuksella.

This is the risk we are dealing with and which this proposal is intended to resolve.

Mutta tässä on konfliktin vaara pankin ja kansallisten hallitusten välillä.

But this is likely to cause conflict between the bank and national governments.

On suuri vaara sairastua lavantautiin, koleraan, malariaan ja denguekuumeeseen.

There is a high risk of illnesses such as typhoid, cholera, malaria and dengue fever.

On olemassa suuri vaara, että jo nyt vallitseva korkea työttömyys kasvaa entisestään.

There is a high risk that our already high unemployment will increase further.

Käsitys, että Kiinasta saapuva tavaravirta vähentyisi jollain tavalla, on väärä.

The idea that the flow of goods from China is somehow going to dwindle is an illusion.

On itse asiassa olemassa vaara, että joillakin alueilla investoinnit tehdään myöhässä.

In fact there is the risk that the investments will be delayed in some regions.

Nyt annettu mielikuva, jonka mukaan tekstit olisivat samalla tasolla, on väärä.

The suggestion made to the effect that the texts are on the same footing is incorrect.

Tilintarkastustuomioistuimen väite siitä, että golfkerhot saisivat tilatukea, on väärä.

For the court to say that golf clubs are getting the single farm payment is erroneous.

On olemassa selvä vaara siitä, että jäsenvaltioiden on lisättävä talousarviomenojaan.

The risk of Member States being forced to increase their budget expenditure is obvious.

Mielestämme on väärä lähtökohta, että vain kyseiset jäsenvaltiot ovat vastuullisia.

We cannot accept the premise that it is the sole responsibility of those Member States.

Maassa vuosien ajan sovellettu strategia on väärä, ja sitä on muutettava.

The strategy used for years in the country is flawed and must be changed.

Koko ajatus Euroopan parlamentin jäsenten EU-tason verotuksesta on väärä.

The whole idea of an EU tax for Members of the European Parliament is mistaken.

Muussa tapauksessa on olemassa vaara, että tietoyhteiskunta kuuluisi vain eliitille.

Otherwise, there is a risk that a knowledge-based society would be confined to an elite.

Se on kuin väärä etiketti tuotteessa, koska etiketti ei vastaa sisältöä.

It is like putting a fake label on a product, which does not match the content.

Ongelmat alkavat syyskuussa, ja silloin on todellinen vaara tuntea itsensä eristyneeksi.

The problems start in September, and then there is a real risk of feeling isolated.

Mutta se ei poista sitä, että Burundissa tämä vaara on todellinen vaara.

But this does not take away the fact that this risk in Burundi is real.
 

Ehdota uusi suomi-englanti-käännös

Tarvitseeko suomi-englanti-sanakirja mielestäsi lisää käännöksiä? Onko mielessäsi jokin arkikielinen sanonta tai jollekin alueelle tyypillinen termi jonka haluaisit lisätä? Lisää oma käännös suomi-englanti-sanakirjaan tästä.

suomisuomi

Uusimpia sanaehdotuksia: häjy, huono hiuspäivä, aurinkotuoli, tylsistynyt kyyneliin saakka

Samankaltaisia sanoja

Lisää käännöksiä bab.la:n Suomi-englanti sanakirjassa.