Suomi-englanti-käännös: "käyttää"

FI käyttää Englanninkielinen käännös

FI käyttää
play_circle_outline
[käytän|käyttänyt] {verbi}

  1. yleinen
  2. ATK
  3. Armeija

1. yleinen

Sivustot saattavat käyttää tällaisista evästeitä saatuja tietoja markkinoinnissa.
Websites might use these cookies to track your web use for marketing purposes.
Nyt ei pidäkään vaihtaa välineitä vaan käyttää niitä ja käyttää niitä täysimääräisesti.
The issue now is not to change the instruments but to use them, and to use them to the full.
Viljelijöiden vaimot osaavat käyttää tietokoneita, ja he voisivat käyttää niitä maatiloilla.
Farmers' wives know how to use computers and could use them on the farm.
käyttää (myös: kuluttaa)
Rahan kuluttaminen on helppoa, jutun juju on käyttää sitä järkevästi.
It is easy to spend money, the trick is to spend it sensibly.
On myös vaikeaa sanoa yrityksille, miten niiden pitäisi käyttää voittonsa.
It will also be difficult to tell companies how to spend their profits.
Näin täysistunnossa voidaan käyttää enemmän aikaa tärkeiden asioiden käsittelyyn.
This will then enable plenary to spend more time on more important matters.
käyttää (myös: toimia, tehdä, vaikuttaa, muokata)
Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittää komission jäsentä Hahnia työstään.
I would like to take this opportunity to thank Commissioner Hahn for this work.
Aiomme käyttää Euroopan neuvoston uraauurtavaa työtä täysipainoisesti hyödyksemme.
We will fully use the pioneering work of the Council of Europe.
Meidän täytyy yhdessä käyttää enemmän aikaa siihen yksityiskohtien läpikäymiseksi.
We need to spend more time on it together to work through the details.
käyttää (myös: soveltaa, hakea, koskea, panna)
Emme yksinkertaisesti voi toimia epäjohdonmukaisesti tai käyttää varoja tehottomasti.
We simply cannot afford to act inconsistently or to apply funds inefficiently.
Valitse Omat teemat -kohdasta tallentamaton teema, jota haluat käyttää työpöydällä.
Under My Themes, tap or click your unsaved theme to apply it to the desktop.
Jos haluat käyttää käyttöoikeuksia avaamaasi asiakirjaan, valitse Tallenna.
To apply the permissions to the document you opened, click Save.
käyttää (myös: syödä, kuluttaa, juoda, nauttia)
Kuluttajien käsissä on valita, mitä tuotteita he haluavat käyttää.
It is the choice of the consumers themselves which products they wish to consume.
Kuluttajien on itse saatava valita, mitä tuotteita he haluavat käyttää.
Consumers ought themselves to be able to choose what products they wish to consume.
Arvoisa puhemies, minun kotimaassani 85 % väestöstä ei halua käyttää geneettisesti muunneltuja elintarvikkeita.
Mr President, in my country 85 % of the population does not want to consume genetically-modified foods.
Kysymys on pikemmin siitä, mitä keinoja haluamme käyttää saavuttaaksemme tämän tavoitteen.
The question is rather, what means do we wish to employ in order to achieve this objective.
Kyseessä on terrorismin vastainen taistelu, mutta me voimme käyttää diplomaattisia keinoja ratkaisun löytämiseksi.
This is a fight against terrorism, but we could employ diplomatic means to find a solution.
Tadžikistan ei ole osannut käyttää tähän asti myönnettyä rahoitustukea tavoitteellisesti.
The country failed to grasp how to employ the financial aid provided so far in a targeted manner.
käyttää (myös: noudattaa, harjoittaa, liikkua, harjoitella)
Se käyttää sitä rakentavasti ja vastuullisesti, mutta se todella käyttää sitä.
It will do so constructively and responsibly, but it will exercise its powers.
Toiseksi polkumyynnin vastaisissa menettelyissä voidaan nyt käyttää harkintaa.
Secondly, there is space for the exercise of discretion in anti-dumping procedures.
Saatuamme ne tuomitsemaan Mugaben hallinnon, voimme käyttää vaikutusvaltaamme.
It is only by obtaining such a judgment that we can in the end exercise influence.
käyttää (myös: hoitaa, käsitellä, selviytyä, pitää)
Se on takaperoinen tapa käyttää mahdollisuuksiamme.
This is the wrong way to handle the means we have at our disposal.
Tavoitteenamme on, että sekä lapset että aikuiset voivat käyttää viestimiä itsenäisesti ja luottavaisin mielin.
Our vision is one of both children and adults being able to handle the media in an independent and self-confident manner.
Direktiivillä olisi sallittu laivanvarustajien käyttää kokematonta, kouluttamatonta ja tilapäistä työvoimaa lastinkäsittelyyn.
It would have authorised shippers to use inexperienced, untrained and temporary labour to handle their own cargo.
käyttää (myös: olla yllään, olla päällään)
   – Arvoisa puhemies, haluan käyttää työjärjestyspuheenvuoron esityslistasta.
   – Mr President, I have a point of order with regard to the agenda.
Velvollisuutenne on nyt tässä tilanteessa käyttää aloiteoikeuttanne tässä asiassa.
In the current situation, you have a duty to take the initiative in this area.
Lopuilla puhujilla on mahdollisuus käyttää puheenvuoronsa tänä iltana.
The remaining speakers will have the opportunity to take the floor this evening.
käyttää (myös: peittää, nimittää, valtuuttaa, piirittää)
Voimmeko käyttää niitä nyt edistääksemme nopeasti työllisyyttä ja kasvua?
Can we invest them now in order to trigger employment and growth quickly?
On turhaa käyttää rahaa, voimavaroja, ja vaivannäköä muista syistä.
It is pointless to invest money, effort and hard work for other reasons.
Meidän on syytä ja meidän on aika käyttää tähän lisää resursseja.
It is appropriate and timely to invest more resources in this direction.
käyttää (myös: suorittaa, kestää, viedä, tehdä)
Puheentunnistuksen avulla voit suorittaa ohjelmia ja käyttää Windowsia.
You can use Speech Recognition to run programs and interact with Windows.
Voit käyttää versiopäivityksen tukisovellusta ostamatta tai asentamatta Windows 8:aa.
You can run Upgrade Assistant without buying or installing Windows 8.
Jos käyttäjänimeä ei löydy, voit käyttää tarkennettua hakua valitsemalla Lisäasetukset.
If the user name isn't found, click Advanced to run an advanced search.
käyttää (myös: laskea, avata, taputtaa, naputtaa)
Valitse Omat teemat -kohdasta tallentamaton teema, jota haluat käyttää työpöydällä.
Under My Themes, tap or click your unsaved theme to apply it to the desktop.
Me voimme käyttää hyväksi maailman eri osissa olevien valtioiden asiantuntemusta.
We can tap into the expertise of the various nations in the various regions of the world.
Valitse USB-muistitikku, jota haluat käyttää palautusasemana, ja valitse sitten Seuraava.
Tap or click the USB drive you would like to use for your recovery disk, then tap or click Next.
Meidän kannattaa kuitenkin varmasti käyttää kaikki mahdollisuudet hyväksemme.
However, we should certainly utilise the opportunities.
Mahdollisuus käyttää viljelykäytöstä poistettuja alueita olisi käytännöllinen lähestymistapa.
If it were possible to utilise set-aside areas, that would be a practical approach.
Hän haluaa tietää, voiko hän käyttää työssään hankkimiaan tietoja.
He wants to know if he can utilise the knowledge that he acquired while he was in work.
käyttää (myös: väsyttää, pitää, kulua, olla yllään)
Kotimaassani 80 prosenttia ihmisistä on kastettu ja käyttää ristiä läpi koko elämänsä.
In my country, 80% of the people are baptised and wear a cross their whole life.
Sanottiin, että heidän ei pitäisi käyttää lyhyitä hameita.
It was said that they should not wear short skirts.
He ajattelevat, että kypärää ei tulisi käyttää vain pyöräillessä vaan myös kävellessä.
So they believe you should not just wear helmets for biking, but also for walking around.
Varoja ei ole jaeltu kovin avokätisesti, mutta varat voidaan käyttää hyödyllisesti, jos voimme käyttää niitä ohjataksemme maiden talouspolitiikkoja oikeana pitämäämme suuntaan.
It is not a very generous outlay of money, but if we can use it in order to guide their economic policies in the direction that we think is best, then the money can be usefully spent.
käyttää (myös: tyrkyttää)
käyttää (myös: ottaa käyttöön)
Seuraavaksi esitämme seikkaperäisesti mietteitämme siitä, miten yhteisiä politiikkojamme voidaan käyttää paremmin työllisyyden edistämisessä.
Then we will develop our ideas on the way all our common policies can be better put to use in the service of employment.
Omassa maassani se merkitsisi sitä, että ainoastaan yksi alue voisi saada tukea ja että erittäin vähän tästä tuesta voitaisiin käyttää.
In my country, this means that just one area is likely to be able to receive assistance, so that very little of this aid can be put to use.

trending_flat
"rahaa, aikaa ym."

käyttää (myös: kuluttaa)
Kolmanneksi on häpeällistä, että EU käyttää niin paljon voimavaroja oman maataloustuotantonsa suojaamiseen.
Thirdly, it is a disgrace for the EU to expend so much energy protecting its own agricultural production.
Ensiksi Euroopan varoja pitäisi voida käyttää vain komission varainhoidonvalvojan suostumuksella.
First, European funds should be expended only with the positive approval of the Commission's financial controller.
   Arvoisa puhemies, käytän työjärjestyspuheenvuoron kysyäkseni, käytimmekö täydet 20 minuuttia komission jäsenelle Fischer Boelille osoitettuihin suullisiin kysymyksiin?
   Madam President, on a point of order, did you expend the full 20 minutes on oral questions to Commissioner Fischer Boel?

trending_flat
"viinistä ym."

käyttää (myös: käydä, panna käymään)

2. ATK

käyttää
Playerin kirjastossa voit käyttää ja järjestää digitaalisia mediakokoelmiasi.
In the Player Library, you can access and organise your digital media collection.
Playerin kirjastossa voit käyttää ja järjestää digitaalisia mediakokoelmiasi.
In the Player Library, you can access and organize your digital media collection.
Vanhempien ja lasten ei anneta käyttää terveydenhuoltopalveluja.
Their parents and children are not allowed access to healthcare.

3. Armeija

käyttää
Toivottavasti tätä kokemusta voidaan käyttää esimerkkinä tulevissa hankkeissa.
I hope this will serve as an example for future projects.
Niitä voitaisiin esimerkiksi käyttää puhtaan veden toimittamiseen ihmisille ympäri Euroopan.
It could, for instance, serve to provide people right across Europe with clean water.
Myöskään OLAFia ei voi käyttää tekosyynä komission toimettomuuteen.
OLAF, too, cannot serve as an excuse for the Commission’s inaction.

Esimerkkejä "käyttää"-ilmaisun käytöstä englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

FinnishEuroopan unionin yhteisiä joukkoja tulisi käyttää vain kriisinhallintatehtäviin.
Combined troops of the European Union should only be used for crisis management.
FinnishTällä tavalla voit käyttää tiedostojasi SkyDrive-välilehden kautta Outlook.comin
That way, you can access your stuff through the SkyDrive tab in your Outlook.com
FinnishJos on epäilyjä, sitä suuremmalla syyllä kyseistä rangaistusta ei saisi käyttää.
If doubts exist, this is all the more reason for not applying such a punishment.
Finnishvoinko käyttää puhelintasi?
Finnishkäyttää rahoja kevytmielisesti
FinnishKulttuuria, uskontoa ja perinnettä ei pitäisi käyttää oikeutuksena väkivallalle.
Culture, religion and tradition should not be used to justify acts of violence.
FinnishHaluan mielelläni käyttää tätä tilaisuutta esittääkseni arvonantoni neuvostolle.
I should like to take this opportunity to express my appreciation of the Council.
FinnishSalaisen palvelun on nyt helpompi käyttää kidutusta joutumatta siitä vastuuseen.
It is now easier for the latter to evade responsibility for the use of torture.
FinnishVoit käyttää näppäimistöä eri tekstitelevisiosivuille siirtymiseen seuraavasti:
To navigate to different Teletext pages by using the keyboard, do the following:
FinnishWindows Movie Maker käyttää tilapäistä tiedostojen tallennuspaikkaa seuraavasti:
Windows Movie Maker uses a temporary file storage location in the following ways:
FinnishJos kyse on työjärjestyspuheenvuorosta, Guardans Cambó voi käyttää puheenvuoron.
If we are talking about a point of order, then Mr Guardans Cambó has the floor.
FinnishTiedätte aivan hyvin, että kyselytunnilla voi käyttää yhden ainoan puheenvuoron.
You are well aware that during Question Time, you can only have the floor once.
FinnishSaanen käyttää lisäksi tätä erityistä tilaisuutta kysyäkseni oikeusperustasta.
Allow me, then, to use this particular context and to ask about the legal basis.
FinnishMietinnössä vaaditaan, ettei nikkeliä saa käyttää eurokolikoiden ulkopinnassa.
The report states that nickel must not be used on the outside of the euro coins.
FinnishLisäksi yli 60 prosenttia kansalaisista ei osaa käyttää työssään vierasta kieltä.
Moreover, over 60% of the citizens cannot use a foreign language in their work.
FinnishHaluan korostaa, ettei kukaan halua käyttää aborttia perhesuunnittelun välineenä.
Let me emphasise that nobody wants to use abortion as a means of family planning.
FinnishKun laivaa ei enää voida käyttää, meidän ei pitäisi ajatella sitä enää laivana.
Once a ship ceases to be suitable for use, we must stop thinking of it as a ship.
FinnishHaluan käyttää tämän tilaisuuden vastatakseni suoraan kahteen kohtaan mietinnössä.
I want to take this opportunity to respond directly to two points in the report.
FinnishTulostimien jakamisella useat verkon tietokoneet voivat käyttää samaa tulostinta.
With printer sharing, multiple computers on a network can use a single printer.
FinnishVoit avata linkistä Pelit-kansion, josta voit käyttää kaikkia tietokoneen pelejä.
Opens the Games folder, where you can access all of the games on your computer.