Päivittäiset kieliaiheiset artikkelit LexioPhiles:ssa.

Suomi-englanti-käännös: "käyttää"

 

"käyttää" englanniksi

Tulokset: 1-62 / 8118

käyttää {verbi}

Tulostimien jakamisella useat verkon tietokoneet voivat käyttää samaa tulostinta.

With printer sharing, multiple computers on a network can use a single printer.

Salaisen palvelun on nyt helpompi käyttää kidutusta joutumatta siitä vastuuseen.

It is now easier for the latter to evade responsibility for the use of torture.

Haluan korostaa, ettei kukaan halua käyttää aborttia perhesuunnittelun välineenä.

Let me emphasise that nobody wants to use abortion as a means of family planning.

Lisäksi yli 60 prosenttia kansalaisista ei osaa käyttää työssään vierasta kieltä.

Moreover, over 60% of the citizens cannot use a foreign language in their work.

Kun laivaa ei enää voida käyttää, meidän ei pitäisi ajatella sitä enää laivana.

Once a ship ceases to be suitable for use, we must stop thinking of it as a ship.

käyttää [käytän|käyttänyt] {v.} (myös: tehdä, toimia, vaikuttaa, muokata)

Lisäksi yli 60 prosenttia kansalaisista ei osaa käyttää työssään vierasta kieltä.

Moreover, over 60% of the citizens cannot use a foreign language in their work.

Siinä mainitaan useita hyviä esimerkkejä, joita voimme käyttää jatkotyössämme.

There are many good examples given, which we can use in our continued work.

Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittää komission jäsentä Hahnia työstään.

I would like to take this opportunity to thank Commissioner Hahn for this work.

Asennuksen tämän osan aikana hiiri ei toimi, joten sinun täytyy käyttää näppäimistöä.

During this portion of setup, your mouse will not work, so you must use the keyboard.

Voit jättää töissä sovelluksia auki ja käyttää samoja sovelluksia kotitietokoneellasi.

You can leave apps open at work and then see those same apps on your home PC.
to access {v.} [ATK]

Tällä tavalla voit käyttää tiedostojasi SkyDrive-välilehden kautta Outlook.comin

That way, you can access your stuff through the SkyDrive tab in your Outlook.com

Voit avata linkistä Pelit-kansion, josta voit käyttää kaikkia tietokoneen pelejä.

Opens the Games folder, where you can access all of the games on your computer.

Kunkin linkkijoukon avulla ihmiset voivat käyttää kalenteriasi kolmella tavalla:

Each set of links allows people to access your calendar three different ways:

Playerin kirjastossa voit käyttää ja järjestää digitaalisia mediakokoelmiasi.

In the Player Library, you can access and organise your digital media collection.

Playerin kirjastossa voit käyttää ja järjestää digitaalisia mediakokoelmiasi.

In the Player Library, you can access and organize your digital media collection.

käyttää [käytän|käyttänyt] {v.} (myös: kuluttaa)

Nyt ei ole oikea aika käyttää EU:n aikaa toimielinten välisiin valtataisteluihin.

Now is not the time for the EU to spend its time on institutional power struggles.

En halua käyttää yhtään enempää aikaa puhumalla toimielimiä koskevasta kysymyksestä.

I do not want to spend any more time talking about the issue of the institutions.

Näin täysistunnossa voidaan käyttää enemmän aikaa tärkeiden asioiden käsittelyyn.

This will then enable plenary to spend more time on more important matters.

Ison-Britannian hallituksella on velvollisuus käyttää veronmaksajien rahoja viisaasti.

The British Government has an obligation to spend taxpayers’ money wisely.

Muiden yhtä tärkeiden esimerkkien luettelemiseen voisi käyttää paljonkin aikaa.

One could spend a long time listing examples of equivalent significance.

käyttää [käytän|käyttänyt] {v.} (myös: soveltaa, koskea, uskoutua, kääntyä jonkun puoleen)

Valitse Omat teemat -kohdasta tallentamaton teema, jota haluat käyttää työpöydällä.

Under My Themes, tap or click your unsaved theme to apply it to the desktop.

Emme yksinkertaisesti voi toimia epäjohdonmukaisesti tai käyttää varoja tehottomasti.

We simply cannot afford to act inconsistently or to apply funds inefficiently.

Päivitykset koskevat Windowsia ja ohjelmia riippumatta siitä, kuka niitä käyttää.

Updates apply to Windows and your programs, regardless of who uses them.

Parlamentti aikoo siis tietenkin käyttää painostusta tällä alalla.

Parliament will therefore, of course, apply pressure in this area.

Yleisesti ottaen meidän pitäisi käyttää tervettä järkeä tämän päivän ongelmien ratkaisemisessa.

Generally speaking, we should apply common sense to today's problems.

käyttää [käytän|käyttänyt] {v.} (myös: viedä, suorittaa, tehdä, käynnistää)

to run [ran|run] {v.}

Jos käyttäjänimeä ei löydy, voit käyttää tarkennettua hakua valitsemalla Lisäasetukset.

If the user name isn't found, click Advanced to run an advanced search.

Puheentunnistuksen avulla voit suorittaa ohjelmia ja käyttää Windowsia.

You can use Speech Recognition to run programs and interact with Windows.

Voit käyttää versiopäivityksen tukisovellusta ostamatta tai asentamatta Windows 8:aa.

You can run Upgrade Assistant without buying or installing Windows 8.

Pelkään kuitenkin, että sitä saatetaan tahattomasti hyvinkin käyttää siihen pitkällä aikavälillä.

However, I fear that, unintentionally, it may well be used for that in the long run.

Jos haluat käyttää useita ohjelmia samanaikaisesti, harkitse tietokoneen keskusmuistin lisäämistä.

If you want to run several programs, consider increasing the memory you have on your computer.

Niitä voitaisiin esimerkiksi käyttää puhtaan veden toimittamiseen ihmisille ympäri Euroopan.

It could, for instance, serve to provide people right across Europe with clean water.

Myöskään OLAFia ei voi käyttää tekosyynä komission toimettomuuteen.

OLAF, too, cannot serve as an excuse for the Commission’s inaction.

Mielestämme perustana pitäisi käyttää vuosien 2004-2006 päästöjä.

In our view, the emissions from 2004-2006 should serve as a basis.

Lisäksi rahoituskriisiä ei pidä käyttää tekosyynä Georgian tilanteen sivuuttamiseen.

In addition, the financial crisis must not serve as a pretext for sidelining the situation in Georgia.

Toivottavasti tätä kokemusta voidaan käyttää esimerkkinä tulevissa hankkeissa.

I hope this will serve as an example for future projects.

käyttää [käytän|käyttänyt] {v.} (myös: nimittää, valtuuttaa, piirittää, saartaa)

Voimmeko käyttää niitä nyt edistääksemme nopeasti työllisyyttä ja kasvua?

Can we invest them now in order to trigger employment and growth quickly?

Ensinnäkin varoja tulisi käyttää enemmän, jotta mukaan voitaisiin saada enemmän nuoria.

One, to invest more money to enable more young people to be reached.

On turhaa käyttää rahaa, voimavaroja, ja vaivannäköä muista syistä.

It is pointless to invest money, effort and hard work for other reasons.

Meidän on syytä ja meidän on aika käyttää tähän lisää resursseja.

It is appropriate and timely to invest more resources in this direction.

Niiden pitää tehdä investointeja voidakseen käyttää euroa, mutta niillä ei ole siitä mitään suoranaista hyötyä.

They need to invest in order to be able to work with the euro, but they are not gaining any direct benefits.

käyttää [käytän|käyttänyt] {v.} (myös: noudattaa, harjoittaa, harjoitella, treenata)

Se käyttää sitä rakentavasti ja vastuullisesti, mutta se todella käyttää sitä.

It will do so constructively and responsibly, but it will exercise its powers.

Saatuamme ne tuomitsemaan Mugaben hallinnon, voimme käyttää vaikutusvaltaamme.

It is only by obtaining such a judgment that we can in the end exercise influence.

Toiseksi polkumyynnin vastaisissa menettelyissä voidaan nyt käyttää harkintaa.

Secondly, there is space for the exercise of discretion in anti-dumping procedures.

Se aikoo käyttää tätä valtaansa, niin kuin tässä mietinnössä virallisesti todetaan.

It will exercise that right, because that is what this report formally states.

Kansalaiset ovat uskoneet meille oikeuden käyttää valtaa heidän puolestaan.

The citizens have entrusted us with the right to exercise authority on their behalf.

käyttää [käytän|käyttänyt] {v.} (myös: pitää, kulua, väsyttää, jiipata)

Kotimaassani 80 prosenttia ihmisistä on kastettu ja käyttää ristiä läpi koko elämänsä.

In my country, 80% of the people are baptised and wear a cross their whole life.

He ajattelevat, että kypärää ei tulisi käyttää vain pyöräillessä vaan myös kävellessä.

So they believe you should not just wear helmets for biking, but also for walking around.

EU:n tehtävänä ei ole sanella työntekijöille, etteivät he voi kulkea ilman paitaa tai käyttää shortseja.

It is no business of the EU to tell workers that they cannot go bare-chested or wear shorts.

EU:n asia ei ole kertoa työntekijöille, etteivät he voi kulkea ylävartalo paljaana tai käyttää shortseja.

It is no business of the EU to tell workers that they cannot be bare-chested or wear shorts.

Sanottiin, että heidän ei pitäisi käyttää lyhyitä hameita.

It was said that they should not wear short skirts.

käyttää [käytän|käyttänyt] {v.} (myös: hoitaa, pitää, selviytyä, käsitellä)

Se on takaperoinen tapa käyttää mahdollisuuksiamme.

This is the wrong way to handle the means we have at our disposal.

Tavoitteenamme on, että sekä lapset että aikuiset voivat käyttää viestimiä itsenäisesti ja luottavaisin mielin.

Our vision is one of both children and adults being able to handle the media in an independent and self-confident manner.

Direktiivillä olisi sallittu laivanvarustajien käyttää kokematonta, kouluttamatonta ja tilapäistä työvoimaa lastinkäsittelyyn.

It would have authorised shippers to use inexperienced, untrained and temporary labour to handle their own cargo.

Pienten ja suurten, vanhojen ja nuorten ihmisten, mutta myös 11 miljoonan näkövammaisen täytyy käyttää näitä kolikoita tulevaisuudessa.

Short and tall, young and old, but also eleven million sight-impaired people will have to handle these coins in future.

Vaadimmekin eurooppalaisilta yrityksiltä, että ne tekevät enemmän toteuttaakseen rakennemuutoksen myönteisesti. Irtisanomiset ovat aina huonoin keino, eikä sitä pidä käyttää.

Laying staff off is always the worst way to handle it, and it is one to which they must not have recourse.

Kysymys on pikemmin siitä, mitä keinoja haluamme käyttää saavuttaaksemme tämän tavoitteen.

The question is rather, what means do we wish to employ in order to achieve this objective.

Tadžikistan ei ole osannut käyttää tähän asti myönnettyä rahoitustukea tavoitteellisesti.

The country failed to grasp how to employ the financial aid provided so far in a targeted manner.

Uudet tekniikat luovat uusia mahdollisuuksia hankkia tietämystä ja käyttää akateemisia taitoja.

The new technologies offer new opportunities to acquire knowledge and employ our cultural techniques.

Kyseessä on terrorismin vastainen taistelu, mutta me voimme käyttää diplomaattisia keinoja ratkaisun löytämiseksi.

This is a fight against terrorism, but we could employ diplomatic means to find a solution.

(EN) Arvoisa puhemies, esimerkin avulla johtaminen on yksi tehokkaimmista strategioista, joita EU voi Balissa käyttää.

Madam President, one of the most effective strategies the EU can employ in Bali is to lead by example.

käyttää [käytän|käyttänyt] {v.} (myös: laskea, taputtaa, naputtaa, asentaa salakuuntelulaite)

Jos haluat käyttää eri nimeä kopioiduille tiedostoille, valitse Tiedostonimi.

If you want to use a different name for the ripped files, tap or click File Name.

Käytä tätä tilaa, jos haluat käyttää näyttönäppäimiä tekstin kirjoittamiseen.

Use this mode if you prefer to click or tap the on-screen keys to enter text.

Valitse Omat teemat -kohdasta tallentamaton teema, jota haluat käyttää työpöydällä.

Under My Themes, tap or click your unsaved theme to apply it to the desktop.

Me voimme käyttää hyväksi maailman eri osissa olevien valtioiden asiantuntemusta.

We can tap into the expertise of the various nations in the various regions of the world.

Valitse USB-muistitikku, jota haluat käyttää palautusasemana, ja valitse sitten Seuraava.

Tap or click the USB drive you would like to use for your recovery disk, then tap or click Next.

käyttää [käytän|käyttänyt] {v.} (myös: syödä, kuluttaa, juoda, nauttia)

Kuluttajien on itse saatava valita, mitä tuotteita he haluavat käyttää.

Consumers ought themselves to be able to choose what products they wish to consume.

Kuluttajien käsissä on valita, mitä tuotteita he haluavat käyttää.

It is the choice of the consumers themselves which products they wish to consume.

Arvoisa puhemies, minun kotimaassani 85 % väestöstä ei halua käyttää geneettisesti muunneltuja elintarvikkeita.

Mr President, in my country 85 % of the population does not want to consume genetically-modified foods.

Tiedämme kuitenkin oikein hyvin, että jos ajoneuvoissa ei voida käyttää PVC: tä, niistä tulee raskaampia ja ne kuluttavat aivan varmasti enemmän.

It is common knowledge that if vehicles cannot use PVC, they will be heavier and will therefore consume more.

Me vihreät emme missään tapauksessa tee sitä, vaan panostamme niiden ihmisten itsemääräämisoikeuteen, jotka haluavat käyttää näitä aineita.

In all events, we the Greens shall not do so; instead we shall back the right of the people who wish to consume these substances to decide for themselves.

Mahdollisuus käyttää viljelykäytöstä poistettuja alueita olisi käytännöllinen lähestymistapa.

If it were possible to utilise set-aside areas, that would be a practical approach.

Hän haluaa tietää, voiko hän käyttää työssään hankkimiaan tietoja.

He wants to know if he can utilise the knowledge that he acquired while he was in work.

Meidän täytyy käyttää hyväksemme joka ainoa voimavara vapauttaaksemme taloutemme kasvumahdollisuudet.

We must also utilise every single resource to free up the growth potential of our economy.

Valitettavasti näyttää siltä, että Venäjä käyttää aina ilmatilaansa jotenkin strategisiin tarkoituksiin.

Sad but true, it seems that Russia will always somehow utilise its airspace for strategic purposes.

Meidän kannattaa kuitenkin varmasti käyttää kaikki mahdollisuudet hyväksemme.

However, we should certainly utilise the opportunities.

käyttää [käytän|käyttänyt] (rahaa, aikaa ym.) {v.} (myös: kuluttaa)

Kolmanneksi on häpeällistä, että EU käyttää niin paljon voimavaroja oman maataloustuotantonsa suojaamiseen.

Thirdly, it is a disgrace for the EU to expend so much energy protecting its own agricultural production.

käyttää [käytän|käyttänyt] {v.} (myös: tyrkyttää)

käyttää [käytän|käyttänyt] (viinistä ym.) {v.} (myös: käydä, panna käymään)

Varoja ei ole jaeltu kovin avokätisesti, mutta varat voidaan käyttää hyödyllisesti, jos voimme käyttää niitä ohjataksemme maiden talouspolitiikkoja oikeana pitämäämme suuntaan.

It is not a very generous outlay of money, but if we can use it in order to guide their economic policies in the direction that we think is best, then the money can be usefully spent.

käyttää [käytän|käyttänyt] {v.} (myös: olla yllään, olla päällään)

Voit tuoda niitä kamerasta tai puhelimesta tai voit käyttää PC:ssä jo olevia videoita.

You can import them from your camera or phone, or you can use videos you already have on your PC.

Jos haluat käyttää useita ohjelmia samanaikaisesti, harkitse tietokoneen keskusmuistin lisäämistä.

If you want to run several programs, consider increasing the memory you have on your computer.

Keskustelun aikana on jo sanottu paljon, ja haluan käyttää minulle annetun puheajan muutamien periaatekysymysten tarkasteluun.

A lot has already been said in this debate, and I want to spend the time I have on a number of issues of principle.

käyttää [käytän|käyttänyt] {v.} (myös: ottaa käyttöön)

Omassa maassani se merkitsisi sitä, että ainoastaan yksi alue voisi saada tukea ja että erittäin vähän tästä tuesta voitaisiin käyttää.

In my country, this means that just one area is likely to be able to receive assistance, so that very little of this aid can be put to use.

Seuraavaksi esitämme seikkaperäisesti mietteitämme siitä, miten yhteisiä politiikkojamme voidaan käyttää paremmin työllisyyden edistämisessä.

Then we will develop our ideas on the way all our common policies can be better put to use in the service of employment.
 

Samantapaisia käännöksiä

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "käyttää" englanniksi

 

Käyttöesimerkkejä

Hyödyllisiä esimerkkejä "käyttää" englanniksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

Tällä tavalla voit käyttää tiedostojasi SkyDrive-välilehden kautta Outlook.comin

That way, you can access your stuff through the SkyDrive tab in your Outlook.com

Euroopan unionin yhteisiä joukkoja tulisi käyttää vain kriisinhallintatehtäviin.

Combined troops of the European Union should only be used for crisis management.

Jos on epäilyjä, sitä suuremmalla syyllä kyseistä rangaistusta ei saisi käyttää.

If doubts exist, this is all the more reason for not applying such a punishment.

Voit käyttää näppäimistöä eri tekstitelevisiosivuille siirtymiseen seuraavasti:

To navigate to different Teletext pages by using the keyboard, do the following:

Windows Movie Maker käyttää tilapäistä tiedostojen tallennuspaikkaa seuraavasti:

Windows Movie Maker uses a temporary file storage location in the following ways:

Tulostimien jakamisella useat verkon tietokoneet voivat käyttää samaa tulostinta.

With printer sharing, multiple computers on a network can use a single printer.

Voit avata linkistä Pelit-kansion, josta voit käyttää kaikkia tietokoneen pelejä.

Opens the Games folder, where you can access all of the games on your computer.

Kulttuuria, uskontoa ja perinnettä ei pitäisi käyttää oikeutuksena väkivallalle.

Culture, religion and tradition should not be used to justify acts of violence.

Haluan mielelläni käyttää tätä tilaisuutta esittääkseni arvonantoni neuvostolle.

I should like to take this opportunity to express my appreciation of the Council.

Salaisen palvelun on nyt helpompi käyttää kidutusta joutumatta siitä vastuuseen.

It is now easier for the latter to evade responsibility for the use of torture.

Jos kyse on työjärjestyspuheenvuorosta, Guardans Cambó voi käyttää puheenvuoron.

If we are talking about a point of order, then Mr Guardans Cambó has the floor.

Tätä kriteeriä ei saa käyttää perusteena sopimusten allekirjoittamista vastaan.

This criterion must not be used as an argument against the signing of agreements.

Tiedätte aivan hyvin, että kyselytunnilla voi käyttää yhden ainoan puheenvuoron.

You are well aware that during Question Time, you can only have the floor once.

Lisäksi yli 60 prosenttia kansalaisista ei osaa käyttää työssään vierasta kieltä.

Moreover, over 60% of the citizens cannot use a foreign language in their work.

Kun laivaa ei enää voida käyttää, meidän ei pitäisi ajatella sitä enää laivana.

Once a ship ceases to be suitable for use, we must stop thinking of it as a ship.

Sivustot saattavat käyttää tällaisista evästeitä saatuja tietoja markkinoinnissa.

Websites might use these cookies to track your web use for marketing purposes.

(NL) Arvoisa puhemies, käytän puheenvuoron kollegani Johannes Bloklandin puolesta.

(NL) Madam President, I am speaking here on behalf of my colleague Mr Blokland.

Se käyttää sitä rakentavasti ja vastuullisesti, mutta se todella käyttää sitä.

It will do so constructively and responsibly, but it will exercise its powers.

Kun et enää käytä muistilappua, voit poistaa sen ja näin pitää työpöydän puhtaana.

When you've finished using a note, you can delete it to clean up your desktop.

Ensinnäkin: henkilöstöpulaa ei voida käyttää syynä riittämättömään valvontaan.

First of all: lack of personnel must not be used to excuse inadequate control.
 

Foorumitulokset

"käyttää" käännös - tulokset foorumilta

 

Ehdota uusi suomi-englanti-käännös

Tarvitseeko suomi-englanti-sanakirja mielestäsi lisää käännöksiä? Onko mielessäsi jokin arkikielinen sanonta tai jollekin alueelle tyypillinen termi jonka haluaisit lisätä? Lisää oma käännös suomi-englanti-sanakirjaan tästä.

suomisuomi

Uusimpia sanaehdotuksia: turha, mukautua, mukautua, suomuinen, varausmaksu

Samankaltaisia sanoja

Lisää Suomi-englanti sanakirjassa.